Eesti keeles

Ettevõte Elai Grupp OÜ oli asutatud 1996.aastal. Elai Grupp OÜ põhitegevuseks on raamatupidamisteenuste osutamine äriühingutele.

2005.aastal meie poolt oli asutatud mittetulundusühing ELAI Koolitus MTÜ, mille peamiseks eesmärgiks on raamatupidajate koolitamine erinevatel tasanditel. ELAI Koolitus MTÜ pakub seminare ja kursusi nii algajatele (Raamatupidamise algkursus), kui ka edasijõudnutele. Samuti meil töötab klubi raamatupidajatele ELAI klub, kus kord kuus toimuvad tööalased loengud aktuaalsetel teemadel. Kursused ja seminarid toimuvad vene keeles.

Kontaktid

ELAI Koolitus MTÜ tegevuse kvaliteedi tagamise alused

1. Üldsätted

1.1 ELAI Koolitus MTÜ (edaspidi koolitusasutus) lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteeditagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, juhendmaterjalist täienduskoolituse õppekava koostamiseks ja õppekorralduse alustest.

1.2 Koolitusasutus korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust. Põhirõhk on tehtud raamatupidajate koolitamisele.

1.3 Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel klientidega tuleb igal koolitajal juhinduda väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest.

2. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

2.1 Koolitustegevus toimub selleks otstarbeks sobilikel renditavatel pindadel. Ruumides on tagatud DATA-projektori olemasolu, kriit- või metalltahvel, kõik vajalik mööbel ja kirjutusvahendid, piisavalt valgust ning ruumi.

2.2 Olenevalt koolitusest on teatud koolitustel osalemiseks tarvis osaleja poolt sülearvuti olemasolu. Sellest teavitatakse osaleja ette.

2.3 Olenevalt koolitusest ja vajadusest on võimalus kasutada koolituse kestel toimivat internetiühendust.

2.4 Koolitusgruppide suurusjärgud on erinevad sõltuvalt koolituse sisust. Raamatupidaja algkursuse koolitusgruppid on kuni 12 inimest. Koolitusasutuse eesmärgiks on tagada lähenemine, kus õppekavas seatud eesmärgid saavutatakse maksimaalselt.

2.5 Koolitusasutus vahendab õppijatele koolituse käigus kõik vajalikud õppematerjalid. Iga kursuse õppemaks sisaldab materjalikulu.

3. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

3.1 Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist, juhendmaterjalist täienduskoolituse õppekava koostamiseks ja täienduskoolituse standardist.

3.2 Kooli õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:
1) õppekava nimetus;
2) õppekavarühm;
3) õppeesmärk;
4) õpiväljundid;
5) sihtgrupp;
6) õppekeel;
7) õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
8) õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
9) õppe sisu;
10) nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;
11) koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

4. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

4.1 Lektorid peavad olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

4.2 Juhul kui lektori suunal on korduvalt olnud negatiive tagasiside, vahetatakse lektor välja.

5. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

5.1 Koolitusasutus võib paluda täita pärast koolitust osalejatel tagasisidelehed, kus küsitakse „kuidas osaleja vastava koolituse leidnud“ ning muuhulgas antakse võimaluse teha parandusettepanekuid.

5.2 Koolitusasutus kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-posti aadress, telefoni number ja isikukood. Isikukood on vajalik väljastatava tunnistuse või tõendi jaoks. Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse alusel.