Õppekava «Raamatupidamise algkursus»

Õppekava nimetus:   RAAMATUPIDAMISE ALGKURSUS

Õppekava rühm: Majandusarvestus ja maksundus

Õppe eesmärk ja alus:  Majandusarvestuse alaste teadmiste ja oskuste omandamine ning täiendamine. Õppekava koostamisel on muuhulgas lähtutud raamatupidamise kutse valdkonnas kehtivatest kutsestandardi „Raamatupidaja, tase 5“ kutsekvalifikatsioonile sätestatud nõuetest. Õppekava loengud on ka abiks neile, kes soovib ettevalmistuda raamatupidaja kutse kvalifikatsioonieksamite sooritamiseks.

Õppeaja kestus: 60 akadeemilist tundi. Üks akadeemiline tund vastab 45 minutile. Õppeaasta jooksul viiakse läbi mitut kursust erinevate koolitusgrupidega. Õppetegevus toimub septembrist kuni maikuuni k.a.

Õpingute alustamise tingimused: vähemalt keskharidus ja soov õppida

Õppekeel:   vene keel

Õppekava maht ja sisu:

Õppe sisu Auditoorne töö ak.t. Iseseisev töö ak.t.* Õppejõud ja kvalifikatsioon
Finantsarvestus
— Raamatupidamise korraldamine ja raamatupidamisüksuse juhtimine
— Majandussündmuste kirjendamine ja dokumenteerimine

— Aruannete koostamine

16 28 Jelena Ivanova, vandeaudiitor
Maksuarvestus
— Maksundust reguleerivad õigusaktid

— Maksudeklaratsioonide koostamine

4
Tööõigus ja palgaarvestus  4
Raamatupidamistarkvara  0,5
Juhtimisarvestus
— Kuluarvestus
— Eelarvestamine
— Majandusüksuse tegevuse analüüsimine
 1,5
Praktiline ülesanne  6
Kokku:          60 ak.tundi

*Õppekavas on toodud miinimumnõue iseseisvaks tööks. Kodused ülesanded ja praktiline lõppülesanne võivad nõuda ka rohkem aega, sõltuvalt õppija iseloomust ja võimalustest.

Õppemeetod: õppekava sisaldab nii teoreetilisi loenguid kui praktilisi ülesandeid. Kursuse käigus lahendatakse praktiline elulähedane ülesanne, kus õppija korraldab raamatupidamist koolitaja poolt väljamõeldud ettevõttes.

Hindamismeetod: praktilise ülesanne täitmise hindamine

Õpingute lõpetamise nõuded: õppijale väljastatakse TUNNISTUS, kui õppija on osalenud vähemalt 24 auditoorses tunnis (32st) ning sooritanud hindamismeetodit. Hindamisel mitteosalenud õppijale väljastatakse TÕEND koolitusel osalemise kohta teemade lõikes.

Õpiväljundid: pärast õppekava läbimist õpilane oskab vormistada ja säilitada raamatupidamisdokumente vastavalt seadustele ja muudele normatiivaktidele.  Kirjendab ja dokumenteerib  igapäevase äritegevuse käigus toimunud majandussündmusi.  Koostab raamatupidamise aruandeid. Arvestab palka. Arvestab maksud ja maksed vastavalt kehtivatele seadustele. Kogub ja süstematiseerib maksuarvestuseks vajalikud andmed. Täidab ja esitab maksudeklaratsioonid. Kogub, liigitab ja analüüsib kulusid.

Õpperuumid: loengud toimuvad aadressil Tulika 17 — 240 asuvas klassis, mis on varustatud kõiki õppeprotsessiks vajalike seadmete ja vahenditega.

Õppemaks: alates 01.09.2024 kursuse õppemaksuks on 560 euro. Õppemaks tuleb tasuda esitatud arve alusel enne kursuse algust või koolitusasutuse poolt paika pandud maksegraafiku alusel hiljemalt kaks nädalat enne kursuse lõppu.