Õppekorralduse alused

1. Üldsätted

1.1. Mittetulundusühing ELAI Koolitus MTÜ (80224044) (edaspidi koolitusasutus) lähtub oma tegevuses täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteedi tagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele ning ettevõtte ärieetikast ja õppekorralduse alustest.
1.2. Koolitusasutus korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust.
1.3. Õppetöö toimub õppetööks renditud ja sobivates koolitusruumides.
1.4. Õppetöö toimub septembrist juunini. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.
1.5. Koolitused toimuvad grupikoolitusena. Õppetöö toimub päevase või õhtuse grupi vormis, esmaspäevast laupäevani.
1.6 Õppetöö toimub vene keeles. Asjaajamiskeelteks on vene ja eesti keeled.
1.7 Õpingute alusdokumendiks on õppekava, kus on määratletud: õppekava nimetus, õppekavarühm, õppeesmärk, õpiväljundid, õppekeel, õppe kogumaht (s.h.auditoorse ja iseseisva töö osakaal), õppe sisu, õppekeskkonna kirjeldus, nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid, koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni või töökogemuse kirjeldus.
1.8 Koolitusasutus jätab endale õiguse teha õppeplaanis muudatusi.
1.9 Õppekava ja õppekava muudatused kinnitab ettevõtte juhataja.

2. Isikuandmete kogumine ja töötlemine

2.1. Koolitusasutus kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-posti aadress, telefoni number ja isikukood, arve maksja ja saaja andmed. Isikukood on vajalik tunnistuste ja tõendite jaoks ning Maksu- ja Tolliametile INF deklaratsiooni esitamiseks. Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse alusel.

3. Koolitusele registreerumine ja koolitusgrupi komplekteerimine.

3.1. Koolitusele registreerumine
3.1.1. Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda e-posti teel (info@elai.ee) või telefoni teel (+372 5330 3638).
3.1.2. Õppijal on õigus saada täiendavat infot e-posti teel (info@elai.ee) või telefoni teel (+372 5330 3638).
3.2. Koolitusgrupi komplekteerimine
3.2.1. Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel.
3.2.2. Koolituse alustamiseks koostatakse õppijate nimekiri.
3.2.3. Koolitusasutusel on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Sellel juhul kursustele registreerunuid teavitatakse muudatustest esimesel võimalusel. Ärajäänud koolituse eest tasutud summa makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks.

4. Õppijate täienduskoolitusele vastuvõtt ja koolitusel osalemine

4.1 Täienduskoolitusele vastuvõetud õppijaks loetakse isik, kes eelnevalt registreerub koolitusele ning kes on tasunud õppemaksu või kelle eest on tasunud õppemaksu muu isik.
4.2 Õppetööst osavõttu kinnitab osaleja suuliselt või e-postiga vabas vormis.

4.3 Osaleja õppetööst puudumine on võimalik osaleja vastutusel. Individulaaseid loenguid ei korraldata.

5. Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord

5.1 Õppija arvatakse koolist välja sooviavalduse põhjal, talle esitatud arve maksmata jätmisel või kokkuleppel. Igat juhtumit vaadatakse läbi üksikjuhtumi põhiselt.
5.2 Õppija on lõpetanud koolitusasutuse valitud kursuse, kui on läbinud õppekava täies mahus.
5.3 Õppekava täies mahus läbinud ning lõpuülesandeid sooritanud saab tunnistuse. Õppekava pooleli läbinud või katkestanud õppijale väljastatakse soovi korral tõend koolitusel osalemise kohta teemade lõikes.

6. Õppemaksu kehtestamise, sellest vabastamise ja õppemaksu soodustuste ning õppetoetuste andmise alused ja kord

6.1 Õppemaksu suuruse kehtestab koolitusasutus vähemalt 30 päeva enne õppetöö algust.
6.2 Õppekavas toodud koolituse õppemaksu piirid kehtestatakse igaks kursuseks eraldi. Kursuse jooksul õppemaksu ei tõsteta.
6.3 Õppemaksuga seonduvate soodustuste tegemise otsustamisel võidakse arvesse võtta kursustele registreerunud isikute arvu või varasemalt käesoleva kooli poolt korraldatavate kursuste läbimist.
6.4 Koolituse eest tasumine toimub arve alusel kas sularahas või pangaülekandega. Arve saadetakse e-posti teel. Õppemaks tuleb tasuda esitatud arve alusel enne kursuse algust või koolituskeskuse poolt paika pandud maksegraafiku alusel hiljemalt kaks nädalat enne kursuse lõppu. Kui koolituse lõpu kuupäevaks pole kogu summa tasutud, siis on koolitusasutusel õigus osalejale lõputunnistust ega tõendit mitte väljastada.

7. Koolitusest loobumine

7.1 Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada viivitamatult koolitusasutuse e-kirjaga (info@elai.ee).
7.2. Koolitusest loobumise teatamisel hiljemalt enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust.
7.3. Koolitusest loobumise teatamisel peale koolituse algust, õppetasu ei tagastata.

8. Koolituse katkestamine

8.1. Koolituse pooleli jätmisel õppetasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (tervislikud põhjused, komandeering vms), siis saab õppija liituda järgmise grupiga. Vajadusel võib koolitusasutus küsida uuesti liitumisel õppijalt koolitusmaterjalidega seotud kulutuste hüvitamist.

8.2 Koolitusasutus võib igal ajal katkestada õppetööd, kui õppija segab õppeprotsessi või käitub ebaausalt korraldaja või lektori suhtes. Iga juhtum lahendatakse individuaalses korras.

9. Õppija õigused ja kohustused

9.1 Õppijal on õigus:
9.1.1. saada õppekavas ettenähtud koolitust vastavalt valitud kursusele, ette nähtud mahus, kohas ja ajal pärast õppemaksu tasumist;
9.1.2 saada teavet koolituse õppekorralduse ja õppekava kohta;
9.1.1 nõuda õppemaksu tagastamist kooli süül ära jäänud kursuste eest;
9.1.3 lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata;
9.1.4 kõikide harjutuste ja ülesannete täitmisel, saada kursuse lõpul selle läbimise tõendavat dokumendi (tõendit).
9.2. Õppija on kohustatud:
9.2.1. tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt eeskirjadele ja koolitusasutuse töötajate korraldustele;
9.2.2. hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja koolitusasutuse vara;
9.2.3. käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele;
9.2.4.  tasuma õppemaksu arvel kajastatud summas ja vastavalt arvel kirjutatud tähtajale;

10. Lektorite kvalifikatsiooninõuded

10.1. Lektorid peavad omama vastavat haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

11. Vaidluste lahendamise kord

11.1 Koolitusasutuse ja Õppija/lektori vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Harju maakohtus.

12. Lõputunnistuste ja tõendite arvestuse pidamine

12.1 Tunnistused ja tõendid on nummerdatud.
12.2 Tunnistused ja tõendid allkirjastavad koolitusasutuse juhataja ning vastava koolituse koolitaja. Tunnistustele pannakse Elai Koolitus MTÜ pitseri.
12.3 Koolitusasutus peab väljastatud tunnistuste ja tõendite arvestust. Nimekirjas määratakse väljastatud dokumendi nimetus, number, saaja nimi ja perekonnanimi ning õpingute periood.